HUAWEI MateView - Màu Sắc Trung Thực, Kết Nối Không Dây