Fami Green Soy X Chị Đẹp - Khỏe Đẹp Trăm Phần, Cân Bằng Cuộc Sống