Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Sony Music Entertainment đầu tư cho TikToker Việt làm ca sĩ
Hot TikToker hơn 2 triệu người theo dõi Luke D tuyên bố làm ca sĩ với sự hỗ trợ của Sony Music Entertainment.