Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
DU LỊCH RỘNG CỬA VẪN VẮNG KHÁCH QUỐC TẾ (*): Đồng bộ các giải pháp để thu hút khách
Cần nâng cao chất lượng, sản phẩm, dịch vụ và cả chính sách hỗ trợ để du lịch phục hồi nhanh, đón được nhiều khách quốc tế