Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Đảng ủy EVN hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền năm 2023
Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành văn bản số 11-HD/ĐU ngày 19/01/2023 hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền năm 2023.