|
  • :
  • :

Cơ hội để phát triển các tạp chí khoa học

Ngày 11/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 569/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) đến năm 2030. Giải pháp thứ sáu của Chiến lược đề cập đến việc phát triển các tạp chí khoa ...